xntbnjc

Facebook pro seniory
rozšířené vyhledávání
Obec Hrobčice
Obec Hrobčice

Volby do Zastupitelstev obcí 23. a 24.září 2022

Volby do zastupitelstev obcí se konají na území České republiky ve 2 dnech, kterými jsou  pátek  a  sobota . První den voleb 23. září 2022 začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb 24. září 2022 začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.
Kdo může volit:
Voličem je státní občan České republiky a státní občan členského státu Evropské unie
 1. který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let,
 2. je v den voleb v dané obci, městě nebo hlavním městě Praze (dále jen "v této obci") přihlášen k trvalému pobytu,
 3. v případě občana EU je dále držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu.
Současně nesmí být u voliče ve dnech voleb známy překážky výkonu volebního práva, kterými jsou:
 1. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
 2. omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
 3. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
 4. výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.
 
Průběh hlasování:
Hlasování probíhá ve všech obcích na území ČR. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu a kde je tudíž zapsán ve stálém seznamu voličů nebo v případě občanů EU v jeho dodatku.
Hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.
Volič, který není státním občanem České republiky, musí obecní úřad v místě svého registrovaného bydliště požádat o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů. Takovýto volič musí pro zápis prokázat státní občanství jednoho ze členských států Evropské unie a přihlášení se k pobytu v obci. O zápis do dodatku stálého seznamu voličů musí volič zažádat ve lhůtě nejpozději dva dny přede dnem voleb do 16.00 hodin.  
  Hlasovací lístky:
 1. Hlasovací lístek obdrží všichni voliči na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
 2. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev obcí mohou být vytištěny oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím lístku uveden text Pokračování na druhé straně.
 3. Na hlasovacím lístku může být u volebních stran, u kterých bylo při registraci kandidátní listiny rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, neobsazené pořadové číslo.
 4. Seznam kandidujících volebních stran :
           1. Rozhodnutí - Za obce Krásnější (281.83 kB)
           2. Rozhodnutí - SPD (280.95 kB)
           3. Rozhodnutí - ANO (280.28 kB)
           4.Rozhodnutí - KSČM (280.96 kB)
  Průběh hlasování:
 • Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem; jde-li o občana členského státu EU, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.
 • Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
 • Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
 • Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.
 • S úřední obálkou a hlasovacím lístkem se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky hlasovací lístek, který mohl upravit následujícím způsobem:
 1. označit křížkem pouze jednu volební stranu,
 2. označit křížkem pouze vybrané kandidáty, a to z kterékoliv volební strany (označit lze nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno),
 3. kombinovat oba dva způsoby popsané v předchozích bodech.
   
Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již u této volební strany konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise.
Pozor! Hlas voliče je neplatný, pokud volič:
 1. neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
 2. označil více jak jednu volební stranu,
 3. označil více kandidátů, než kolik má být voleno členů zastupitelstva,
 4. nevložil hlasovací lístek do úřední obálky,
 5. vložil do úřední obálky přetržený hlasovací lístek,
 6. vložil do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

V případě zájmu o hlasování do přenosné volební schránky, se nahlašte na obecním úřadě v Hrobčicích, popř. na tel. 417 828 015. 

Ke stažení:
 1. Stanovení minimálního počtů členů OVK (209.5 kB)
 2. Informace o počtu a sídle volebního okrsku (183.57 kB)
 3. Vyhlášení voleb (76.2 kB)
 4. Jmenování zapisovatelky (172.59 kB)
 5. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (286.97 kB)
 6. Možnost vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do zastupitelstev obcí dle §30 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. (252.42 kB)
 7. Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obcí (192.8 kB)
 8. Zápis o výsledku voleb do Zastupitetelstva obce (108.37 kB)

 

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
oblačno 26 °C 13 °C
neděle 23. 6. zataženo 26/17 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 21/15 °C
úterý 25. 6. slabý déšť 21/14 °C

Publicita

Obnova objeku - zámek Hrobčice č.p.29

Renovace fasády věže kostela sv. jakuba v Mrzlicích

Publicita

Realizace projektu Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrobčice byly pořizeny základní technické a ochranné prostředky.

Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrobčice)

obnova areálu zámku Hrobčice č.p. 29 - SO - 02

Publicita

Cílem projektu je zvýšení akceschopnosti JSHD, a to pořízení vybavení přímo související s výkonem služby.

zvýšení akceschopnosti JSHD Hrobčice

Publicita

Kanalizace v obci Mirošovice II. etapa - spolufinancování projektu

Kanalizace v obci Mirošovice II. etapa - spolufinancování projektu

 

Publicita - IROP

Revitalizace Obce HrobčiceRevitalizace Obce Hrobčice

Publicita

Polyfunkční centrum Hrobčice a Bezpečné komunikace pro pěší v Hrobčicích

Publicita

Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v České středohoří - Hrobčice

logo

Publicita

Oddělený sběr bioodpadu na Hrobčickulogo Ústeckého kraje

Publicita

Rekonstrukce budovy č.p. 51, Hrobčice - sociální bydlení

Rekonstrukce budovy č.p. 51 Hrobčice - sociální bydlení

Publicita

Sběrný dvůr Hrobčice

Sběrný dvůr Hrobčice

Obnova renesanční brány

Cílem projektu obnova vstupního portálu a fasády věže kostela včetně ozdobných prvků.

Obnova vstupního portálu a fasády věže kostela sv. Prokopa v Mukově

Zámek Mirošovice

Publicita
 

Publicita

Interaktivni mapa

mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:81
TÝDEN:1420
CELKEM:1173427

Překlad (translations)