xntbnjc

Facebook pro seniory
rozšířené vyhledávání
Obec Hrobčice
Obec Hrobčice

Program pro poskytnutí dotací pro výstavbu domovních čístíren odpadních vod

         V minulém roce se obec Hrobčice pokoušela o získání dotační podpory na výstavbu domovních ČOV pro své občany, kterou poskytuje Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Dotace je určena zejména malým obcím, kde je finančně velmi nákladné vybudování kanalizační infrastruktury a centrální ČOV. Varianta centrálních čistíren pro každou obec, kterou máme i navrženou v rozvojovém dokumentu PRVKÚK (Program rozvoje vodovodů a kanalizace v Ústeckém kraji), je bezpochyby nejlepší a nejefektivnější. Jedná se však o variantu nejnákladnější a tedy i nedosažitelnou. Náklady na tuto variantu řešení situace se pohybují řádově kolem částky 100 milionů Kč pro 7 doposud neodkanalizovaných obcí. Obec Hrobčice v současné době nedisponuje takovou výší finančních prostředků, aby bylo možné ve všech spádových obcích centralizované čištění odpadních vod realizovat. Kořenové čistírny odpadních vod bohužel nejsou podporovány dotacemi ze Státního fondu životního prostředí.

A proto jsme usilovali alespoň o dotaci na individuální čištění odpadních vod formou domovních čističek pro občany. S tímto řešením však nesouhlasila Správa Povodí Ohře, s.p. a nepodařilo se zmíněný dokument PRVKÚK dát do souladu s podmínkami dotace.

     S nadějí na získání dotace na individuální DČOV byl každému vlastníku nemovitosti doručen závazný dotazník týkající se zájmu o vybudování domovní ČOV. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se dotazníkem zabývali a vyplněný jej doručili zpět na OÚ Hrobčice. Přesto, že se o dotaci nemůžeme ucházet, nebyl dotazník vyplňován nadarmo. Z vyplněných dotazníků jsme získali celkový přehled o tomto problému a těší nás, že nám občanům není lhostejné, kde končí domácnostmi znečištěné odpadní vody a máme zájem na zlepšení stávajícího stavu a přispět ke zkvalitnění svého nejbližšího životního prostředí. 

     V současné době se naskytla možnost získání finančních prostředků z jiného zdroje. Konkrétně se jedná o dotaci na ekologické účely, kterou svým akcionářům-obcím poskytuje SVS a.s. Stejně, jako u každé takové podpory, je i zde nutno dostát určitým podmínkám, za jakých je možno finanční dar čerpat.

Společnost SVS poskytne finanční dar ve výši 50% skutečně vynaložených nákladů na řešení individuálního čištění odpadních vod, maximálně však do výše 40 tisíc Kč na jednu nemovitost. Dar však bude poskytnut nikoli majiteli nemovitosti, ale obci. V tuto chvíli tedy vstupuje do hry také obec. Zastupitelé obce schválili dotační program pro vlastníky nemovitostí a obec se tak bude podílet druhou polovinou částky potřebné k vybudování DČOV
e_download.php?file=data/editor/438cs_1.pdf&original=img01388.pdf.

Z PROGRAMU nebudou hrazeny náklady na pořízení projektové dokumentace, inženýrskou činnost a související poplatky. Pro žadatele to tedy znamená, že tyto náklady ponese jako svou spoluúčast na projektu. Vše ostatní, jako jsou výkopové práce, pořízení samotné technologie a její uvedení do provozu bude majitelům nemovitosti na základě předložených faktur proplaceno obcí Hrobčice v plné výši, maximálně však 80 tisíc korun na žadatele. Obci bude potom polovina těchto výdajů poskytnuta jako dar společností SVS.

Ekologický program pro poskytnutí dotací na podporu výstavby domovních ČOV:

Příjemce dotace

  1. Obec Hrobčice poskytne dotaci na řešení individuálního čištění odpadních vod majitelům nemovitostí určených k trvalému bydlení a rekreaci ve všech spádových obcích kde není nakládání s odpadními vodami řešeno jiným způsobem, tzn. vyjma obcí Hrobčice a Mirošovice.
  2. Dotaci lze poskytnout na každé číslo popisné/evidenční pouze jednou.

 

Podmínky pro přiznání dotace

  1. Žadatel vyplní a doručí obci žádost o poskytnutí dotace na řešení individuálního čištění odpadních vod - Formulář žádosti o dotaci na DČOV zde ke stažení
  2. Žadatel nesmí mít vůči obci jakékoli závazky
  3. Žadatel předloží projektovou dokumentaci a stavební povolení
  4. Pořízená technologie a její provoz musí být v souladu s platnou legislativou. Pořízená DČOV musí mít označení CE a kapacitu do 50 EO, což bude doloženo kolaudačním rozhodnutím příslušného stavebního a vodoprávního úřadu.
  5. Žadatel uzavře smlouvu s obcí Hrobčice o poskytnutí dotace po splnění všech výše uvedených podmínek se závazkem, že pořízená technologie, na níž dotaci čerpal zůstane součástí nemovitosti minimálně po dobu 5 let.
  6. Žadatel splní všechny výše uvedené náležitosti nejpozději do 20 měsíců od vyhlášení Programu.

 

Vyplacení dotace

Obec Hrobčice uhradí 100% skutečně vynaložených nákladů na řešení individuálního čištění odpadních vod, mimo nákladů na pořízení projektové dokumentace, nákladů na inženýrskou činnost a související poplatky, maximálně však z částky 80 tisíc Kč na jednotlivou nemovitost.

Dotace bude vyplacena na účet majitele nemovitosti do 30 dnů od splnění výše uvedených podmínek.

 

Proč si pořídit domovní čistírnu odpadních vod?

Nezávadná likvidace odpadní vody je povinností každého vlastníka nemovitosti, v níž odpadní vody vznikají. Běžná česká domácnost každý den vyprodukuje několik stovek litrů odpadní vody. Jen si zkusme uvědomit, kolikrát denně otočíme kohoutkem, abychom si opláchli ruce,kolikrát spláchneme WC, nebo jak dlouho se večer sprchujeme. U novostaveb je řešení nakládání s odpadními vodami už součástí projektu. V místech, nebo v obcích, kde není kanalizace, je nutné sáhnout po individuálním řešení, pomocí domovní ČOV. Bez tohoto zařízení by stavba nebyla v žádném případě zkolaudována.

Jak je tomu ale u staveb, které jsou již léta užívány a nakládání s odpadní vodou nebývá zcela v souladu s platnými předpisy?

Jistě je lepší tento problém řešit ještě dříve, než na dveře zaklepe úředník a za špatné nakládání s odpadní vodou vyměří nemalou pokutu, kromě které bude vyžadovat nápravu nevyhovujícího stavu.

Moderní ČOV jsou téměř bezúdržbové a mají nízké provozní náklady. Vodu z nich je možné využívat na vlastním pozemku například na zalévání okrasných rostlin na zahradě.

 

Jaká ČOV je vhodná pro můj objekt?

V žádném případě nedoporučujeme pouštět se do nákupu ČOV sami. V současné době je na trhu spousta firem, které se danou problematikou zabývají. Součástí služeb některých z nich je také zajištění projektanta, který přesně podle způsobu využití nemovitosti, počtu obyvatel a způsobu vypouštění vyčištěné vody určí, jaký typ ČOV je pro daný objekt přesně vhodný. Specializovaná firma může dále pomoci s vyřízením potřebných povolení a samozřejmostí je také uvedení zařízení do provozu, následný záruční i pozáruční servis. Domovní ČOV může být každému zákazníkovi zkrátka „ušita přesně na míru“ dle konkrétních potřeb a požadavků.

Pokud mám již projektovou dokumentaci a vybraný konkrétní výrobek, je třeba povolit stavbu vlastní ČOV. Toto lze provést dvěma způsoby:

a) Klasickým vodoprávním řízením: je vydáno povolení k vypouštění OV s platností na časově omezenou dobu, nejdéle však 10 let. V tomto povolení je udána provozovateli povinnost provádění rozborů odpadních vod z domoví ČOV. Četnost rozborů je určena vodoprávním úřadem v rozmezí 2-4 vzorků ročně. Klasické vodoprávní řízení vyřizuje vodoprávní úřad odbor Životního prostředí po předložení projektové dokumentace. Po uplynutí lhůty platnosti povolení k vypouštění (max. 10 let) může být podmínkou vydání nového povolení, v návaznosti na aktuální legislativu, i sledování a deklarování nových prvků nebo přísnějších limitů. Z těchto důvodů je výhodnější žádat o povolení tzv. zvláštním režimem tzv. ohláškou dle §15a.

b) Zvláštním režimem povolení dle §15a (tzv. ohláškou): touto cestou je možné povolit čistírny odpadních vod, které mají účinnost ověřenou zkušebnou  a notifikovanou osobou jim byl vystaven Protokol o počáteční zkoušce typu s minimální procentuální účinností čištění a maximálními hodnotami koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod, splňující platná nařízení vlády. Výhodou povolení v tomto režimu je vydání povolení k vypouštění na dobu časově neomezenou. Není nutno deklarovat rozbory odpadních vod, provádí se technická revize osobou pověřenou MŽP v četnosti 1 x za dva roky. Ohlášku vyřizuje Vodoprávní úřad (odbor životního prostředí), který funguje v této záležitosti s přenesenou působností jako Stavební úřad.

 

Co všechno lze do ČOV vypouštět?

Do čističek je možné bez obav vypouštět znečištěnou vodu z koupelny, kuchyně, z myčky nádobí, pračky i sociálního zařízení.

Kyseliny a louhy

Bez problémů pracuje domovní čistírna také při běžném používání kyselin a louhů v domácnosti. Malé množství kyselin, případně louhů, které je obsaženo v některých drogistických přípravcích, chod čistírny neohrozí. Zákaz se týká likvidace větších množství koncentrovaných roztoků.

Tuky a oleje

Běžný provoz domácnosti s běžným používáním obvyklých dávek tuků chod čistírny neohrozí. Zákaz se týká likvidace větších množství tuků a olejů.

 

Co je zakázáno do ČOV vypouštět?

Bilologicky těžko rozložitelné, nebo nerozložitelné látky

Látky jako jsou kosti, vlasy, textil, plasty, guma, vlhčené ubrousky, sanitární materiál apod. Pokud se tento materiál objeví v natékající odpadní vodě, je zachycen v nátokovém koši a odtud musí být vybírán.

Toxické látky

Toxické látky je nepřípustné likvidovat v jakékoli kanalizaci.

Barvy a ředidla

Je zakázáno likvidovat barvy a ředidla v jakékoli kanalizaci.

Čistící a desinfekční prostředky

(Savo, Domestos, Asanox, Colorox, Bref Duo Active, Devil, Tiret Profesional, Cillit Duo …) obsahují chloran sodný, který způsobuje zpomalení aktivity aktivovaného kalu. V případě používání uvedených desinfekčních prostředků se doporučuje maximální denní dávka 0,1 litrů. Z uvedeného vyplývá, že pro bezproblémový chod ČOV je prospěšnější výše uvedené látky používat v menších dávkách než v jednorázových větších množstvích.

Dešťová voda

Sama o sobě není samozřejmě ničím škodlivá. Hrozí zde pouze nebezpečí vyplavení fungujících bakterií.

 

Obavy, že pokud se dostane do ČOV běžné množství některých agresivních látek, automaticky to znamená vyhubení bakterií a nutnost jejich znovuobnovení a tím zvýšené náklady na její provoz, jsou tedy neopodstatněné. Čistírna je schopna dál bezproblémově fungovat a sloužit jak svému majiteli, tak i životnímu prostředí.

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
2
26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 24 °C 10 °C
úterý 21. 5. déšť 23/13 °C
středa 22. 5. déšť 16/12 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 20/10 °C

Publicita

Obnova objeku - zámek Hrobčice č.p.29

Renovace fasády věže kostela sv. jakuba v Mrzlicích

Publicita

Realizace projektu Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrobčice byly pořizeny základní technické a ochranné prostředky.

Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrobčice)

obnova areálu zámku Hrobčice č.p. 29 - SO - 02

Publicita

Cílem projektu je zvýšení akceschopnosti JSHD, a to pořízení vybavení přímo související s výkonem služby.

zvýšení akceschopnosti JSHD Hrobčice

Publicita

Kanalizace v obci Mirošovice II. etapa - spolufinancování projektu

Kanalizace v obci Mirošovice II. etapa - spolufinancování projektu

 

Publicita - IROP

Revitalizace Obce HrobčiceRevitalizace Obce Hrobčice

Publicita

Polyfunkční centrum Hrobčice a Bezpečné komunikace pro pěší v Hrobčicích

Publicita

Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v České středohoří - Hrobčice

logo

Publicita

Oddělený sběr bioodpadu na Hrobčickulogo Ústeckého kraje

Publicita

Rekonstrukce budovy č.p. 51, Hrobčice - sociální bydlení

Rekonstrukce budovy č.p. 51 Hrobčice - sociální bydlení

Publicita

Sběrný dvůr Hrobčice

Sběrný dvůr Hrobčice

Obnova renesanční brány

Cílem projektu obnova vstupního portálu a fasády věže kostela včetně ozdobných prvků.

Obnova vstupního portálu a fasády věže kostela sv. Prokopa v Mukově

Zámek Mirošovice

Publicita
 

Publicita

Interaktivni mapa

mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:28
TÝDEN:28
CELKEM:1163708

Překlad (translations)