xntbnjc

Facebook pro seniory
rozšířené vyhledávání
Obec Hrobčice
Obec Hrobčice

Volby do Zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A VOLBY
DO SENÁTU PARLAMENTU ČR


OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
proběhnou

v pátek 5. října 2018 od 14 hodin do 22 hodin

a

v sobotu 6. října 2018 od 8 hodin do 14 hodin
(případné II. kolo Senátních voleb 12. a 13. října 2018)

 

volební okrsek č. 1 – zasedací místnost Obecního úřadu Hrobčice, Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice

Volby do zastupitelstev obcí

(zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Volby do Senátu Parlamentu ČR

( zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

 

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že:

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • je státním občanem České republiky
 • je přihlášen k trvalému pobytu v této obce

 

Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má volič:

 • Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a v případě konání II. kola voleb do Senátu PČR může volit i občan, který alespoň druhý den konání II. kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
 • Volič, který přijde do volební místnosti je povinen prokázat komisi svoji totožnost a státní občanství České republiky. Musí k tomu použít platný občanský průkaz nebo platný cestovní, diplomatický nebo služební pas ČR nebo platný cestovní průkaz.

Způsob hlasování volby do Zastupitelstva obce

 • po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků
 • volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (15)
 • volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem (X) toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.
 • volič může na hlasovacím lísku označit křížkem (X) ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu.

  Zároveň může označit kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR

O mandát senátora se uchází ve volebním obvodu č. 32  Teplice pro nastávající šestileté volební období celkem 9 kandidátů.

Každý kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku, kterých tak bude celkem 7. Volič z této sady vybere jeden, který již dále nijak neupravuje.

Volební lístky, v případě, že se bude konat druhé kolo voleb, již nebudou voličům doručovány předem. Každý volič je obdrží až přímo ve své volební místnosti.

Obecní úřad Hrobčice zajistí zkompletování všech hlasovacích lístků jak pro volby do zastupitelstva obce, tak pro volby do Senátu PČR a celou sadu ve společné obálce doručí každému voliči společně s poučením nejpozději v úterý 2. 10. 2018 do místa jeho trvalého bydliště.  Vyzýváme občany, aby si prověřili, zda mají správně označeny svoje poštovní schránky. Pokud se výjimečně stane, že volič lístky neobdrží do výše uvedeného data, může si celou sadu vyzvednout denně v pracovní době na Obecním úřadě v Hrobčicích a v den voleb i ve volební místnosti.


Voličský průkaz

Volič může požádat o vydání voličského průkazu (pouze na I. kolo nebo pouze na II. kolo nebo pro obě kola voleb) od vyhlášení voleb, a to písemně v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření je osvobozeno od povinnosti hradit správní poplatek), nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky Obecního úřadu Hrobčice je xntbnjc) doručené nejpozději do 16 hodin dne 28. 9. 2018 (v případě žádosti pouze pro II. kolo volby doručené nejpozději do 16 hodin dne 5. 10. 2018. O voličský průkaz je možné žádat i osobně (Obecní úřad Hrobčice, Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice) nejpozději do 16 hod. dne 3. 10. 2018 (v případě žádosti pouze pro II. kolo volby nejpozději do 16 hod. dne 10. 10. 2018). Obecní úřad předá voličský průkaz přímo voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to nejdříve 20. 9. 2018.

Voličský průkaz opravňuje voliče uplatnit své aktivní volební právo v kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do senátního volebního obvodu č. 32, pokud je v tomto volebním obvodu volič přihlášen k trvalému pobytu.

Tiskopis žádosti o vydání voličského průkazu

Metodika k hlasování ve volbách na voličský průkaz


Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad Hrobčice a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí a pro volby do Senátu Parlamentu ČR.

Kdo z občanů má zájem o hlasování do přenosné volební schránky, může se nahlásit na obecním úřadě v Hrobčicích tel. 417 828 015, mob. 725141403.


Volby do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny prezidentem republiky na 5. a 6. října 2018.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a voleb do Zastupitelstev obcí 2018

 


 


Seznam voličů

Základní informace

Stálý seznam voličů vede Obecní úřad Hrobčice pro voliče, kteří jsou v Obci Hrobčice přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může v úředních hodinách na Obecním úřadě v Hrobčicích, evidenci obyvatel ověřit, zda je v seznamu zapsán, popř. může požadovat doplnění údajů či provedení oprav.

Informace pro cizince – občany EU (volby do Zastupitelstva obce)

Právo volit do zastupitelstev obcí má i státní občan jiného státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, že:

 • alespoň ve druhý den voleb (tj. 6.10.2018) dosáhl věku nejméně 18 let a
 • je v den voleb v obci přihlášen k trvalému popř. přechodnému pobytu.

Jedná se pouze o občany členských států Evropské unie ( Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království, Švédsko), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva. Tito občané, pokud chtějí uplatnit své volební právo, musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Pokud občan státu EU požádal o zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů již v předchozích volbách do zastupitelstev obcí, je již v dodatku uveden a žádat nemusí.

Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat Obecnímu úřadu v Hrobčicích, Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice a to již v současné době, nejpozději však do 3. října 2018 do 16.00 hodin.

Žádost může být učiněna písemně nebo osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého popř. přechodného pobytu (adresa) v ČR.

Tiskopis žádosti o zápis do dodatku stálého seznamu voličů

Pokud volič - občan jiného státu EU - o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstva Obce Hrobčice nemůže.

Úřední hodiny a kontakty:

Pondělí: 7.00-11:00 12:00-17:00
Středa:  7.00-11:00 12:00-17:00

tel.: 417 828 015, mob. 725 141 403


Požadavky na přenosnou hlasovací schránku adresujte na :

e-mail: podatelna@hrobcice.cz, tel.: 417 828 015, mob. 725 141 403


Informace pro členy okrskových volebních komisí

Informace pro volební strany k delegování členů do okrskových volebních komisí

Ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb. může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb (tj. do 5. 9. 2018) delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která k seznamu přiloží kopii tohoto pověření. Seznam podepíše zmocněnec či jím pověřená osoba.

Z organizačních důvodů si vás dovolujeme požádat, abyste u delegovaných členů mimo zákonem stanovených údajů - tj.:

 • jméno, příjmení,
 • datum narození,
 • adresa místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka,

pokud možno uváděli i telefonický kontakt, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty. Připomínáme, že v souladu s výše uvedeným zákonem člen okrskové volební komise nesmí být kandidátem pro tyto volby.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným zástupcům na vámi uvedený kontakt.

Videopořad při společných volbách do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR 2018:

https://volby.cz/cz/kvse2018video.htm


výsledky voleb

Volební výsledky zpracovávají z podkladů okrskových volebních komisí orgány Českého statistického úřadu. Český statistický úřad spravuje internetové stránky www.volby.cz, kde jsou uveřejňovány výsledky průběžně tak, jak jsou předávány jednotlivými okrskovými volebními komisemi sumarizačním útvarům Českého statistického úřadu za jednotlivé kraje, volební obvody, obce i za jednotlivé okrskové volební komise. Celkové výsledky voleb vyhlašuje Státní volební komise sdělením ve Sbírce zákonů.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Hrobčice

https://volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=4206&xobec=567566&xstat=0&xvyber=0

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
2
26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 24 °C 10 °C
úterý 21. 5. déšť 23/13 °C
středa 22. 5. déšť 16/12 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 20/10 °C

Publicita

Obnova objeku - zámek Hrobčice č.p.29

Renovace fasády věže kostela sv. jakuba v Mrzlicích

Publicita

Realizace projektu Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrobčice byly pořizeny základní technické a ochranné prostředky.

Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrobčice)

obnova areálu zámku Hrobčice č.p. 29 - SO - 02

Publicita

Cílem projektu je zvýšení akceschopnosti JSHD, a to pořízení vybavení přímo související s výkonem služby.

zvýšení akceschopnosti JSHD Hrobčice

Publicita

Kanalizace v obci Mirošovice II. etapa - spolufinancování projektu

Kanalizace v obci Mirošovice II. etapa - spolufinancování projektu

 

Publicita - IROP

Revitalizace Obce HrobčiceRevitalizace Obce Hrobčice

Publicita

Polyfunkční centrum Hrobčice a Bezpečné komunikace pro pěší v Hrobčicích

Publicita

Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v České středohoří - Hrobčice

logo

Publicita

Oddělený sběr bioodpadu na Hrobčickulogo Ústeckého kraje

Publicita

Rekonstrukce budovy č.p. 51, Hrobčice - sociální bydlení

Rekonstrukce budovy č.p. 51 Hrobčice - sociální bydlení

Publicita

Sběrný dvůr Hrobčice

Sběrný dvůr Hrobčice

Obnova renesanční brány

Cílem projektu obnova vstupního portálu a fasády věže kostela včetně ozdobných prvků.

Obnova vstupního portálu a fasády věže kostela sv. Prokopa v Mukově

Zámek Mirošovice

Publicita
 

Publicita

Interaktivni mapa

mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:12
TÝDEN:12
CELKEM:1163692

Překlad (translations)